Bli stödmedlem 

Bli Stödmedlem i Svenska MPS-föreningen
Skulle du vilja stödja Svenska MPS-föreningen genom att bli en stödmedlem? Alla som vill får gärna bli en MPS kompis! Vänner, släkt, arbetskamrater, klasskompisar, läkare – alla som är intresserade av att hjälpa till med sitt stöd till föreningen.

Varför skall jag bli stödmedlem?
Tillsammans blir vi starkare! Vi är ett fåtal familjer med MPS-sjukdomar i Sverige och vi skulle behöva ditt stöd och medlemskap för att kunna bli en större förening. En större förening har större möjligheter att kunna påverka och förändra, och vi vill kunna förbättra livsvillkoren för våra barn. och se till att våra barn får bästa möjliga vård och behandling.

Hur blir jag stödmedlem / MPS-kompis?
Kostnaden för ett års medlemskap är 60kronor/år/person eller 150kr/år/ familj. Både barn och vuxna kan vara medlemmar. Naturligtvis så får man betala in en större summa om man vill.

Betala 60kr eller 150kr till plusgirokonto:1615870-1 senast den 30/4

Ange: Typ av medlemskap i Svenska MPS-föreningen, namn, adress och födelsedata. De första sex siffrorna i personnumret är viktiga för att du ska kunna registreras som medlem. Betalar man medlemskap för en hel familj är vi tacksamma om man vill skriva allas namn och födelsedata.
Ange gärna e-post adress så att vi lättare kan bekräfta ditt medlemskap och så att vi i framtiden kan skicka utskick via internet, dels för miljöns skull och dels för att vi då kan använda pengarna så att de gynnar MPS barnen bättre. Om det inte finns plats att skriva både namn, födelsedata, adress och e-post på inbetalningen så ber vi er maila till oss på mpsforeningen@gmail.com          

Vi är en ideell förening registrerad hos skattemyndigheterna med organisationsnr: 80 24 28-81 96

§10. Föreningen har två typer av medlemskap

  • Aktivt medlemskap. Detta medlemskap går endast att teckna för den som själv har, eller inom familjen har, en mps diagnos. Detta medlemskap innebär att medlem får information från föreningen skickad direkt till sig. Aktiva medlemmar får NYHETSBREV (ett brev till samtliga medlemmar skrivna på samma adress) hemskickat i brevlådan några gånger per år. Aktiva medlemmar kan även välja att stå med på föreningens mail lista där styrelsen har möjlighet att skicka aktuell information direkt till medlemmens mail adress. Styrelsen ansvarar inte för de eventuella problem som denna mail kontakt kan orsaka, vad gäller tex spridning av mail adresser, virus eller andra datatekniska problem.
  • Stöd medlemskap. Som stödmedlem sörjer medlemmen själv för att hämta aktuell information från föreningens hemsida. Endast aktivt medlemskap ger rösträtt (med en röst per medlem) vid föreningens årsmöte samt extrainsatt föreningsmöte. Medlemskap beviljas av styrelsen, eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens syften. Beslut om att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Besked om detta beslut jämte motivering av detta besked skall meddelas den berörde skriftligen.

§11. Medlemsavgifter beslutas av föreningens årsmöte och gäller för ett verksamhetsår i taget. 

§12. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses då omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

§13. Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne inte har betalat av föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen. Besked om detta beslut jämte motivering av detta besked skall meddelas den berörde skriftligen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Det av styrelsen fattade beslut om uteslutning kan ej överklagas, medlem kan dock söka nytt medlemskap nästföljande år.

§14. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna,
  •  har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan,
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen om inte styrelsen beslutar annat,
  • skall betala medlemsavgift senast den 30/4
  • Endast de som har ett aktivt medlemskap har tillgång till styrelseprotokoll.