Om medlemskap - utdrag ur stadgarna

§10. Föreningen har två typer av medlemskap

  • Aktivt medlemskap. Detta medlemskap går endast att teckna för den som själv har, eller inom familjen har, en mps diagnos. Detta medlemskap innebär att medlem får information från föreningen skickad direkt till sig. Aktiva medlemmar får NYHETSBREV (ett brev till samtliga medlemmar skrivna på samma adress) hemskickat i brevlådan några gånger per år. Aktiva medlemmar kan även välja att stå med på föreningens mail lista där styrelsen har möjlighet att skicka aktuell information direkt till medlemmens mail adress. Styrelsen ansvarar inte för de eventuella problem som denna mail kontakt kan orsaka, vad gäller tex spridning av mail adresser, virus eller andra datatekniska problem.
  • Stöd medlemskap. Som stödmedlem sörjer medlemmen själv för att hämta aktuell information från föreningens hemsida. Endast aktivt medlemskap ger rösträtt (med en röst per medlem) vid föreningens årsmöte samt extrainsatt föreningsmöte. Medlemskap beviljas av styrelsen, eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens syften. Beslut om att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Besked om detta beslut jämte motivering av detta besked skall meddelas den berörde skriftligen.

§11. Medlemsavgifter beslutas av föreningens årsmöte och gäller för ett verksamhetsår i taget. 

§12. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses då omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

§13. Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne inte har betalat av föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen. Besked om detta beslut jämte motivering av detta besked skall meddelas den berörde skriftligen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Det av styrelsen fattade beslut om uteslutning kan ej överklagas, medlem kan dock söka nytt medlemskap nästföljande år.

§14. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna,
  •  har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan,
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen om inte styrelsen beslutar annat,
  • skall betala medlemsavgift senast den 30/4
  • Endast de som har ett aktivt medlemskap har tillgång till styrelseprotokoll.